GO
 
 
Informații de interes public ➛ Comunicate
 
ANUNŢ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Harghita
2021-01-07
 

ANUNŢ

privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie

în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Harghita

 

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (5) și alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional SUPERIOR din cadrul Compartimentului Financiar – Buget – Plăți.

                                                                

Condiţii specifice pentru ocupare:

 

  •       Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniu științelor economice;
  •       Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani;

 

Funcţionarii publici interesaţi vor depune, electronic, în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț prin e-mai djst.harghita@mts.ro, respectiv în perioada 11 – 29 ianuarie 2021, următoarele documente:

1.  cerere de transfer,

2.  curriculum vitae – modelul comun EUROPASS,

3.  copia actului de identitate,

4.  copia diplomei de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,

5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice,

6.  o adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat și funcţia publică ocupată în prezent.

 

După expirarea termenului de depunere a cererilor, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, va organiza un interviu cu funcționarii publici solicitanți, conform prevederilor art. 149 alin. (5) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare , data, locul și ora susținerii interviului, vor fi aduse la cunoștința acestora prin afișare pe pagina de internet a Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita – https://djsthr.ro/, Secţiunea Acasă – Pagina principală, pagina de Facebook a DJST Harghita şi prin afişate la sediul instituţiei.

Pentru relaţii suplimentare vă puteți adresa Compartimentului  Resurse Umane, telefon: 0266.371.772, sau prin email: djst.harghita@mts.ro, de luni până joi între orele 09,00 – 15,30 și vineri între orele 09,00 – 13,30.

Anuntul oficial poate fi descărcată aici

Rezultatul dosarelor înscrise poate fi descărcată aici

 
 
Înapoi